Thermal Imaging Camera
"Thermo FLEX F50"

New-Style Thermal Imaging Camera With Removable Unit

How to reduce the risk of infection during COVID-19?

ต้องการทดลองใช้ Demo Unit, Avio IR Camera by Ito  เพื่อปกป้องแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และคนทั่วไป ในขณะปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อ…

ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีในเร็ววันครับ…

ต้องการทดลองใช้ Demo Unit, Avio IR Camera by Ito  เพื่อปกป้องแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และคนทั่วไป ในขณะปฏิบัติงาน กรุณาติดต่อ…

ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีในเร็ววันครับ…